Ο εξοπλισμός του ορμονολογικού εργαστηρίου επιτρέπει την εκτέλεση καθημερινά όλων των κοινών ορμονολογικών αναλύσεων δια της μεθόδου της ενισχυμένης χημειοφωταύγειας καθώς και με εναλλακτικές μεθόδους για την δυνατότητα διασταύρωσης και εξακρίβωσης των αποτελεσμάτων (ELISA, IFA κ.α.) τόσο όσον αφορά στους προσδιορισμούς των ορμονών, όσο και των καρκινικών δεικτών (CEA, PSA κ.α.).

Προετοιμασία: Επικοινωνήστε με την γραμματεία του τμήματος.

Αποτελέσματα: Εντός 48 ωρών.